540723b4b27bd5d12ed6e6b8_Icon-twitter.png

ALGEMENE VOORWAARDEN DARVIS

1. Definitie

1.1. Darvis: de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60299703
1.2. Hierna te noemen: Opdrachtnemer

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van de opdrachtgever aan opdrachtnemer.

3. Uitvoeren van de overeenkomst

3.1. De verplichtingen van opdrachtnemer gelden als een inspanningsverplichting.
3.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor aanvang van de werkzaamheden aan opdrachtnemer worden verstrekt. Bij niet tijdige verstrekking heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onder gelijktijdige verlenging van de overeengekomen levertijd met de duur van de opschorting.
3.3. Opdrachtnemer levert de website op binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen.

4. Webdesign

4.1. Opdrachtnemer richt de website in op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen vormgeving en aan de hand van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen en overige informatie.
4.2. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever door middel van een eerste oplevering in de gelegenheid wijzigingen voor te stellen. Opdrachtnemer zal deze wijzigingen zo zorgvuldig mogelijk verwerken.
De opdrachtgever heeft de gelegenheid na de tweede oplevering nog wijzigingen voor te stellen die van ondergeschikte aard zijn. De derde oplevering geldt als definitieve oplevering. De website wordt eveneens geacht definitief en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar is gemaakt.
4.3. Wijzigingen na de definitieve oplevering voert opdrachtnemer door tegen de hiervoor geldende prijzen en worden als meerwerk dan wel updates beschouwd. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden die buiten de opdracht vallen.

5. Webhosting

5.1. De webhosting omvat de volgende diensten:
5.1.1. Domeinnaamregistratie onder de naam van opdrachtnemer als tussenpersoon voor opdrachtgever, deze blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam en blijft te allen tijde rechthebbende op de domeinnaam.
5.1.2. De af te nemen diensten zijn beschikbaar via het internet;
5.1.3. Een onbelemmerde toegang tot de website waarbij onderbreking voor regulier onderhoud is toegestaan;
5.1.4. Het verzorgen van een dagelijkse back-up van de website en de database. Back-ups worden minimaal
7 kalenderdagen bewaard;
5.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de toegang tot de domeinnaam en/of de webhosting op te schorten indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
5.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de website buiten gebruik te stellen indien sprake is van besmetting met een virus dan wel een hack. Opdrachtnemer treedt in overleg met de opdrachtgever om de website weer online te kunnen stellen.
5.4. Opdrachtnemer scant al het e-mailverkeer dat via systemen van opdrachtnemer verloopt op SPAM en virussen.
Opdrachtnemer is gerechtigd besmette berichten niet te bezorgen en zal de opdrachtgever hier over inlichten.
5.5. Opdrachtnemer heeft het recht de website van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie doeleinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
5.6. Opdrachtnemer heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar opdrachtnemer te plaatsen op de website van de opdrachtgever.
5.7. Opdrachtgever is op de hoogte dat software regelmatig van een update dient te worden voorzien en dat de werking en veiligheid van de website continue aan veranderingen onderhevig is. Daarnaast is de opdrachtgever ermee bekend dat virussen en zogenaamde hacks vaak eerder bekend zijn dan dat zij worden opgelost. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer niet verantwoordelijk en aansprakelijk houden indien een website gehackt/misbruikt wordt indien deze website langer dan één maand niet door de opdrachtnemer van een update is voorzien.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat in het kader van de opdracht bij opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 2.000,00.
6.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade, b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
c. schade als gevolg van overschrijding van de levertijd en d. schade als gevolg van: een corrupte back-up, het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van het systeem/de website voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen, verlies van e-mailverkeer en verlies van een domeinnaam en e. schade als gevolg van gebruik van open source software.
6.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval als de opdrachtgever binnen drie maanden nadat hij of zij een tekortkoming van opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, nagelaten heeft bij de bevoegde rechter een rechtsvordering in te stellen.

7. Prijs en betaling

7.1. Bij termijnbetaling: 40% van de totale prijs bij opdracht; 50% van de totale prijs na de eerste oplevering; 10% van de totale prijs bij de definitieve oplevering; in alle overige gevallen binnen veertien dagen na factuurdatum.
7.2. Voor periodiek vervallende bedragen geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
7.3. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Incasso Kosten, WIK. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

8. Duur en beëindiging

8.1. Voor contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
Behoudens tijdige opzegging worden deze contracten elk jaar stilzwijgend verlengd met één jaar.
8.2. Voor onderhoudscontracten geldt een minimale looptijd van één jaar met een stilzwijgende verlenging met één jaar.
Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. Intellectuele eigendom

9.1. Alle auteursrechten, en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud en de opmaak van door opdrachtnemer ontwikkelde websites, en eventuele updates worden exclusieve eigendom van de opdrachtgever vanaf het moment dat deze al zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.
9.2. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Opdrachtnemer verstrekt deze gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijk vooraf verkregen toestemming van de opdrachtgever.

10. Toepasselijk recht

10.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
10.2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Wilt u hoge resultaten, maar geen hoge rekening?

Darvis laat zien dat kwaliteit betaalbaar is!

Neem contact op